Hakkakul Logo Beyaz

Dilekçenin ekler kısmında belirtilen belgeler, aynı zamanda bu belgelerin dilekçe ile sunulduğuna karine teşkil eder.

Karar No : 2015/1790

Karar Tarihi : 16.09.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 54

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

Dava konusu uyuşmazlıkta, her ne kadar davalı idarece, davacının itirazen şikayet başvurusuna, idarenin cevap yazısının eklemediği gerekçesiyle basvurusu şekil vönünden reddedilmişse de,  davacı tarafından söz konusu yazının dilekçe ile birlikte davalı idareye teslim edildiğinin ifade edildiği, öte yandan, davacı tarafından davalı idareye sunulan itirazen sikayet dilekçesinin sonunda ekler kısmında 3. Sırada "şikayet üzerine idarece verilen kararın bir örneği” yazılı olduğu, bu durumun, davacının, belgenin sunulduğu iddiasının doğruluğuna karine olduğu, buna göre, itirazen şikayet dilekçesinin ekler kısmında yer verilen bir belgenin davacı tarafından eklenmediği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.