Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DİLEKÇENİN EKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER HK.

KARAR: DİLEKÇENİN EKLER KISMINDA BELİRTİLEN BELGELER, AYNI ZAMANDA BU BELGELERİN DİLEKÇE İLE SUNULDUĞUNA KARİNE TEŞKİL EDER.

KARAR NO : 2015/1790

KARAR TARİHİ : 16.09.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

Dava konusu uyuşmazlıkta, her ne kadar davalı idarece, davacının itirazen şikayet başvurusuna, idarenin cevap yazısının eklemediği gerekçesiyle başvurusu şekil yönünden reddedilmişse de,  davacı tarafından söz konusu yazının dilekçe ile birlikte davalı idareye teslim edildiğinin ifade edildiği, öte yandan, davacı tarafından davalı idareye sunulan itirazen sikayet dilekçesinin sonunda ekler kısmında 3. Sırada “şikayet üzerine idarece verilen kararın bir örneği” yazılı olduğu, bu durumun, davacının, belgenin sunulduğu iddiasının doğruluğuna karine olduğu, buna göre, itirazen şikayet dilekçesinin ekler kısmında yer verilen bir belgenin davacı tarafından eklenmediği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.