Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DOKÜMAN DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK AYKIRILIK İDDİALARI HK.

KARAR: FARKLI BİR İHALEYE AİT DOKÜMAN DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK AYKIRILIK İDDİALARI İÇEREN İDDİANIN ESAS YÖNÜNDEN İNCELENMEKSİZİN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-627

“Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde taraflarınca yapılan numaralandırma sisteminde yer alan ve aynı hususları içeren 9 ve 10’uncu iddialarının 02.06.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1090 sayılı Kurul kararında 5’inci iddia kapsamında esastan incelendiği ve uygun bulunmadığı, ancak bahse konu iddiaya ilişkin olarak Ankara 8. İdare Mahkemesinin 14.02.2022 tarihli ve E:2021/1557, K:2022/315 sayılı kararında “… davalı idarece esasına girilerek değerlendirmede bulunulmuş olan Sözleşme Tasarısının 36.1 maddesi kapsamında yapılan itirazen şikayet nedeninin dava konusu ihaleye yönelik bir itiraz nedeni olmadığı, dava konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısının 36.1’inci maddesinin “Bu madde boş bırakılmıştır.” şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. … dava konusu ihaleye yönelik olmayan bir itirazen şikâyet nedeninin esasının değerlendirilerek karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı …” ifadelerine yer verilerek anılan Kurul kararının 5’inci iddiası kapsamında yapılan esasa ilişkin değerlendirmenin Mahkeme kararındaki tespit dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdiği görülmüştür.

 

Bu itibarla, yukarıda yer verilen Mahkeme kararında yapılan tespit doğrultusunda, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde bulunan Sözleşme Tasarısı’nın 36.1’inci maddesine ilişkin düzenlemenin, incelemeye konu 2021/114080 ihale kayıt numaralı “36 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ait Sözleşme Tasarısı düzenlemeleri ile farklı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından farklı bir ihaleye ait doküman düzenlemelerine yönelik aykırılık iddiaları içeren bahse konu iddianın esas yönünden incelenmeksizin reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”