Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KESİNLEŞEN İHALE DOKÜMANINDA YETERLİLİK KRİTERİ HK.

KARAR: KESİNLEŞEN İHALE DOKÜMANINDA YETERLİLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENEN HUSUSLAR TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA İNCELENİR.

KARAR NO : 2015/604

KARAR TARİHİ : 25.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12, 37

(Ankara 1. İdare Mahkemesi)

…Şikâyete konu ihaleye ilişkin, her ne kadar İdari Şartname’de bulunmamakla birlikte Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak yer alan düzenlemenin ihale komisyonunca değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulmasının ihaleye katılanlar yönünden eşitlik ve rekabetin sağlanması yönünden gerekli olduğu, söz konusu İdari Şartname’deki eksikliğin katılımcılar aleyhine yorumlanamayacağı, diğer taraftan kesinleşmiş olan ihale dokümanı çerçevesinde, isteklilerin dokümanda belirtilen şartlara uygun teklif verip vermediğinin, yeterliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi gerektiği aksi halde, yeterliği alamamış bir isteklinin sözleşme sonrasında bazı bilgi ve belgeleri sunacağı varsayımından hareketle yeterli bulunarak, üzerine ihale yapılması durumunda, 4734 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve idarece düzenlenen ihale dokümanı hükümlerine aykırı işlem tesis edileceğinden idarelerce kesinleşen ihale dokümanına uygun olarak teklif değerlendirmesi yapılması gerektiği dikkate alındığından, anılan Teknik Şartnamenin 12’nci maddesinde yeterlik yönünde düzenleme yapan idarenin kendi düzenlemesine uygun hareket ederek, tekliflerin geçerliliği denetiminde Teknik Şartnamenin 12’nci maddesinde belirtilen yeterlik düzenlemesi sonucuna göre istekli K. Güvenlik Sistemleri Elektronik İnş. San.ve Tie. A.Ş.nin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’nin 3.3.3 ve 3.17.4’üncü maddelerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Dava konusu edilen Kamu İhale Kurulu kararındaki diğer iddialar yönünden ise hukuka aykırı bir yön görülmemiştir.

Hal böyle olunca, belirtilen yeterlik kriterlerini taşımayan, başka bir deyişle ihale dokümanı ile istenilen belgeleri ihale dosyası ile birlikte sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bahisle, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır…