Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DÖVİZ KURLARI KAYNAKLI FİYAT ARTIŞLARI HK.

KARAR: DÖVİZ KURLARINDAKİ YÜKSELİŞTEN KAYNAKLI FİYAT ARTIŞLARI MÜCBİR SEBEP HALLERİ İÇERİSİNDE ELE ALINAMAZ

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-193

“4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinde “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

İdari Şartname …. maddeleri gereğince, ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin ihale tarihi itibariyle en az 120 gün süreyle geçerli olması gerektiği, aynı şekilde teklif bedellerinin en az %50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimine sahip olmalarının istenildiği, teklif verilmeden önce ihale dokümanı içeriğindeki tüm maddelerinin okunup anlaşıldıktan sonra tekliflerin bu doğrultuda oluşturulmasının isteklilerden beklendiği ve İdari Şartname’nin ilgili maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının açık şekilde düzenlendiği anlaşılmış olup, ihalede istenilen iş deneyime sahip basiretli tacir sıfatını haiz isteklilerin teklif fiyatlarını tüm bu düzenlemeler ve değişebilecek piyasa koşullarını öngörerek hazırlamaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Mevzuat gereği ihale süreçleri sonunda mücbir sebep halleri dışında sözleşmenin imzalanmaması durumunda teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama yaptırımlarının uygulanması gibi cezai işlemlere başvurulmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibinin dilekçesinde belirtmiş olduğu döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklı fiyat artışlarının 4735 sayılı Kanun’un anılan maddesinde nitelikleri sayılan mücbir sebep halleri içerisinde ele alınamayacağı, idarenin şikayete ilişkin cevabından da iradesinin bu yönde olduğu anlaşılmış olup idarenin döviz kurundaki yükselişten kaynaklı fiyat artışları durumunu ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasını engeller nitelikte bulmaması ve işin ifasını imkansız hale getirmediği yönündeki kararı ile ihale işlemleri ve sürecine devam etme kararında mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.”