Hakkakul Logo Beyaz

DÖVİZ KURUNUN SÖZLEŞME İMZALANMASINA ETKİSİ HK.

KARAR: DÖVİZ KURUNDAKİ YÜKSELME SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-93

“… Döviz kurundaki yükselmenin ihale üzerinde bırakılan istekliler açısından sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmasına engel teşkil eden bir durum olmadığı, zira, döviz kurundaki dalgalanmaların ihale dokümanındaki şartları okuyup kabul ederek teklif veren isteklilerin, ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını, ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde önceden müdebbir bir tacirin sorumluluğunu taşıyarak gerçekleştirmeleri gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Başka bir anlatımla, istekliler tarafından ihaleye konu edimin ifasının ekonomik veriler ya da döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeni ile imkânsız hale geldiğinin iddia edildiği durumlara ilişkin olarak isteklilerin müdebbir bir tacir olarak ihaleye teklif için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmış olmaları beklenmektedir.

 

Bu çerçevede, döviz kuru artışı ve ekonomik olumsuzluklar iddiasının ihaleye konu hizmet alımı işinin iptaline gerekçe gösterilemeyeceği, bununla beraber … mevzuat hükümleri ve mücbir sebep olarak değerlendirilemeyecek somut olay bir arada değerlendirildiğinde ihalenin kısım veya kısımlarının üzerinde kaldığı isteklilerin sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatının gelir kaydedilerek ilgili müeyyidelerin uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır…”