Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DÜZELTİCİ İŞLEMLE GİDERİLEMEYECEK NİTELİKTEKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: SAĞLIKLI BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASINA ENGEL TEŞKİL EDEN DÜZENLEMELER, DÜZELTİCİ İŞLEMLE GİDERİLEMEYECEK NİTELİKTE İSE İHALENİN İPTALİ YOLUNA GİDİLİR.

KARAR NO : 2015/98

KARAR TARİHİ : 21.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12, 56

(Ankara 13. İdare Mahkemesi)

…Dava konusu olayda öncelikle; Kamu İhale Kurulu tarafından itirazen şikâyet başvurusu incelenirken ihale üzerinde kalan isteklinin yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir. Kurul tarafından bu inceleme yapılırken, aşırı düşük teklif sorgulamasının genel düzenleyici işlemler niteliğindeki kamu ihale mevzuatına ve uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin düzenlemeler getiren ihale dokümanına uygunluğunun irdelenmesi gerekmektedir. Kurul tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamalar incelenirken öncelikli olarak ihale dokümanının bu hususa ilişkin kısımlarının mevzuata uygunluğunun irdelenmesi gerektiği kuşkusuzdur. Aksi takdirde aşırı diişük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamaların sağlıklı bir şekilde incelenmesi mümkün olmayacaktır.

Belirtilen bu durum karşısında, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapmış olduğu açıklamalar irdelenirken ihale dokümanının bu incelemeye ilişkin kısımlarının da incelenmesi gerektiği açık olduğundan, davalı idare tarafından bu kapsamda yapılan bir incelemede, Kurul’un inceleme yetkisinin aşıldığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Bakılan davada; idari şartnamede ihale konusu işin tümü itibariyle birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edildiği beiirtilse de Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formundan, yukarıda belirtilen iş kalemleri için götürü bedel esasına göre teklif istenildiğinin tespit edildiği, buna ek olarak, ihale dokümanında isteklilerin söz konusu 7 iş kalemi için teklif ettikleri fiyatların yanında iş kalemi bünyesinde olan ana girdiler ile alt girdilerine ihale dokümanı kapsamında bulunan sırasıyla “Genel İş Kalemi Ayrıntı Listesi” ile “Alt İş Kalemi Ayrıntı Listesinde belirtmeleri istenildiği, her ne kadar idari şartnamede ihale konusu işin tümü itibariyle birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edildiği beiirtilse de, söz konusu iş kalemleri için götürü bedel esasına göre teklif istenildiği ve isteklilerin her bir iş kalemi için toplam teklif bedelini oluşturan alt iş kalemlerine ait miktarları ve bunlara ait birim fiyatları gösteren hesap cetveli mahiyetindeki belgeleri sunmaları gerektiğine dair ihale dokümanında düzenleme yapıldığı, bununla birlikte, anılan iş kalemlerine ait uygulama projelerinin bulunmadığı (Uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanacağı), yerine ön projeler ile ihaleye çıkıldığı ve isteklilerce bahse konu iş kalemlerine ilişkin olarak kendilerine özgü teknik çözümleri dahilinde teklif verilmesinin istenildiği, bu nedenle de idarece söz konusu iş kalemlerinin analiz girdilerinin (iş kalemi bünyesinde olan imalat tür ve miktarlarının) belirlenemediği, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanı kapsamında işe ait uygulama projesine yer verilmediği, esasen ihale dokümanı kapsamında ön projelere yer verildiği ve isteklilerden kendi özgün teknik çözümlerine göre teklif vermelerinin istenildiği görülmüş olup, idarece, iddia konusu iş kalemleri için herhangi bir ortak uygulama projesi olmadan götürü bedel teklif almak suretiyle ihaleye çıkılmasının, ihaleye katılan her bir isteklinin kendine has teknik çözümleri çerçevesinde iş kalemleri bünyesindeki imalat tür ve miktarlarını belirlemesine ve buna göre tekliflerini oluşturmasına sebep olduğu, bu durumun da ihale konusu işin imalat tür ve miktarları gibi teknik detaylarının mümkün olduğunca ihaleye çıkılmadan önce belirlenmesini amaçlayan Kanun’un 62’nci maddesini (c) bendine aykırı olduğu, ihale dokümanında inceleme konusu işin birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarıldığı belirtilmesine karşın, yukarıda belirtilen iş kalemleri için götürü bedel teklif alınarak ihaleye çıkıldığı ve bu durumun ihale dokümanına aykırılık oluşturduğu, dolayısıyla ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı ve söz konusu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyeceği dikkate alındığında; davacı ortaklığın ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine ihalenin tümden iptaline dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.