Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

E-İHALE YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER HK.

KARAR: E-İHALE YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE EKAP ÜZERİNDEN TEYİT EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLMAYAN BELGELERİN TEVSİK EDİCİ BELGELERİ İSTEKLİDEN İSTENMEK SURETİYLE İŞLEM TESİS EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-663

“Başvuruya konu ihale, e-ihale yöntemi ile gerçekleştirildiğinden, tekliflerin ihale dokümanında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” doldurulmak suretiyle sunulması gerektiği, isteklilerin tekliflerine ilişkin değerlendirmenin ise istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenlere ilişkin ise idarece tevsik edici belgelerin istekliler tarafından sunulmasının isteneceği anlaşılmıştır.     

 

Başvuruya konu ihalenin 17.03.2022 tarihinde gerçekleştirildiği, yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bilanço ve ciro bilgilerine yönelik bir önceki yıl veya iki önceki yıla ait verilerin beyan edilmesinin isteklinin tercihine bağlı olduğu, başvuru sahibi isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda, bilanço ve ciro bilgilerine yönelik olarak 2021 yılına ait bilgilerin girildiği,  ihale tarihi ve vergi beyanname dönemleri dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilanço ve ciro bilgilerine yönelik olarak 2021 yılına ait verilerin EKAP üzerinden teyit edilebilir nitelikte olmayabileceği, bu durumda idarece söz konusu beyanı teyit etmek üzere ilgili belgelerin istekliden istenmek suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”