Hakkakul Logo Beyaz

E-İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU EKİNDE İDAREYE YAPILAN ŞİKÂYET BAŞVURU DİLEKÇESİNE DE YER VERİLMELİDİR

Karar No : 2022/UH.IV-1432

Karar Tarihi : 23.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 54

“Yapılan inceleme sonucunda 17.11.2022 tarihinde EKAP üzerinden e-imza kullanılarak E-itirazen şikâyet ile yapılan başvuruya ilişkin olarak itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde “İtirazen şikâyet konusu işlem ve itirazen şikâyet nedenleri” başlığı altında yalnızca “abc” ifadesine yer verildiği, dolayısıyla itirazen şikâyet konusu işlem ve itirazen şikâyet nedenlerinin belirtilmediği, ayrıca E-itirazen şikâyet başvurusu ekinde idareye yapılan şikâyet başvuru dilekçesine de yer verilmediği, bu bağlamda itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ve eklerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillere ilişkin herhangi bir hususun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi amacıyla Kurumun internet sayfası üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 31.10.2022 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 07.11.2022 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 17.11.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”