Hakkakul Logo Beyaz

E-TEKLİF ALINMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE İSTEKLİLERİN YETERLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAYIP SAĞLAYAMADIKLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME ÖNCELİKLE YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN ETTİKLERİ BİLGİ VE BELGELER ÜZERİNDEN YAPILIR

Karar No : 2022/UY.II-1422

Karar Tarihi : 16.11.2022

İlgili Kanun No : 4734

“… mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede, tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, istekliler tarafından hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi suretiyle yeterlik bilgileri tablosu standart formunda açılan satırların uygun şekilde doldurulması gerektiği, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri için istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınarak değerlendirme yapılacağı, değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde yer alan düzenleme gereği, isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu ya da yapım işleri cirosunu veya fatura tutarlarını yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında beyan etmeleri gerektiği, isteklilerin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde ise iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde, başvuru sahibi Ç… İnşaat Taşımacılık Maden Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. – Ö… İnşaat Otomotiv Madencilik Orman Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Ç… İnşaat Taşımacılık Maden Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünün “İş Hacmi Bilgileri” satırında bulunan “İdari Şartnamede yer alan düzenlemeler çerçevesinde, iş hacmini tevsik eden toplam ciro veya fatura tutarı yazılacaktır.” açıklaması dikkate alınmayarak iş hacmine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarına yönelik değerlendirmenin öncelikle yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, İdari Şartname’nin 22’nci maddesinde de düzenlendiği üzere ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart forma uygun şekilde doldurulması gerektiği ve bu konudaki sorumluluğun da isteklilere ait olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünde idarece teyidi yapılabilecek herhangi bir beyanda bulunulmadığı, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan söz konusu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”