Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP SİSTEMİNE PAY DEFTERİ YÜKLENMESİ HK.

KARAR : KOOPERATİFLERİN EKAP SİSTEMİNE PAY DEFTERİ YÜKLEMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİR HÜKÜM BULUNMAMAKTADIR

KARAR NO : 2023/UH.I-39

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İhale uhdesinde kalan Sınırlı Sorumlu H… İlçesi 5 No’lu Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin sunmuş olduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde ilgili tabloda ortaklık yapısına ve yöneticilere ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1’inci maddesinde kooperatifler, belirli ekonomik menfaat çerçevesinde bir araya gelen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan, tüzel kişiliği haiz bir ortaklığı ifade ettiği tanımlanmış olup, aynı Kanun’un yukarıda aktarılan 3’üncü, 7’nci ve 98’inci maddelerinde kooperatiflerin tüzel kişiliğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında ticaret şirketlerinin tacir sayılacağı, 124’üncü maddesinin birinci fıkrasında ticaret şirketlerinin kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibaret olduğu, 1531’nci maddesinde ise şirket ve ortaklık terimlerinin kanuniliğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

Ayrıca,  kooperatiflerin tacir sayılması hususunda Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 01/04/2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E:2020/2, K:2021/3 sayılı kararı ile “kooperatiflerin/yapı  kooperatiflerinin  6102  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu  kapsamında tacir/ticaret şirketi sayılacaklarına” karar verilmiştir.

 

Bu itibarla; yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, açıklamalar ile Yargıtay İBK kararı uyarınca kooperatiflerin tüzel kişiliği haiz tacir/ticaret şirketi oldukları anlaşılmaktadır.

 

İlgili kamu ihale mevzuatı hükümlerinden, ihalelere katılan tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık /üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP’tan alınacağı, tüzel kişiler EKAP sistemine kayıt edilirken yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, anonim şirketlerde ise (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenmesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda yapılan inceleme neticesinde, şirket niteliğinde olduğu anlaşılan kooperatiflerin ortaklık yapısına ve yönetimindeki görevlilere ilişkin bilgilerin yürürlükteki kamu ihale mevzuatı gereğince EKAP sistemi üzerinden temin edileceği, mevzuatta kooperatiflerin EKAP sistemine ayrıca bir pay defteri yüklemesi gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, bu bağlamda anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda ortaklık yapısına ve yöneticilere ilişkin bilgilerin yer aldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”