Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILAMAMASI HK.

KARAR: İHALE SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN TEKNİK SORUNLAR NEDENİYLE İDARELER VEYA KİŞİLERCE EKAP ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILAMAMASI HALİNDE HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİNİ TEMİNEN KAMU İHALE KURUMUNUN İHALE İŞLEMLERİNİ DURDURMA, ERTELEME, YENİLEME YA DA İPTAL ETME YETKİSİ VARDIR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-501

“… mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; EKAP üzerinden yapılan erişimlerin yine EKAP’ta kayıt altına alındığı ve ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alındığı, ihale sürecinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce EKAP üzerinden işlem yapılamaması halinde söz konusu sürece ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesini teminen Kurumun, ihale işlemlerini durdurma, erteleme, yenileme ya da iptal etme yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Elektronik ortamda teklif alınan ihalelerde istekliler tarafından e-teklif verilebilmesi için EKAP sisteminin tüm isteklilerin son teklif verme saatine kadar ihaleye teklif verebilmesine imkân sağlar nitelikte olması gerektiği gibi isteklilerin de sistem tarafından istenen teknik altyapıya uygun donanım ve yazılıma sahip olmaları ve e-teklif verilmesi ile ilgili kontrolleri yapmaları gerekmektedir. Somut olayda başvuru sahibi tarafından, ihale tarihinde (11.03.2022) saat 09.30 ile son teklif verme saati olan 10.30 arasında ortaya çıkan sistemsel hata nedeniyle teklif veremedikleri iddiasında bulunulmuş olup, söz konusu hususun tespiti amacıyla Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Daire Başkanlığı ile yapılan yazışma neticesinde, ihale gününün bahse konu saat aralığında EKAP’ta herhangi bir sorun yaşanmadığı, nitekim aynı tarihte 09.30 ve 10.30 saatleri arasında iki istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif verildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin teklif vermesine engel teşkil eden hususun kullanıcı kaynaklı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”