Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİLERCE EKAP’A KAYDEDİLEN BİLGİLER HK.

KARAR: İSTEKLİLERCE İHALE TARİHİNDEN ÖNCE EKAP’A KAYDEDİLEN BİLGİLER YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA ALMALIDIR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-60

“… yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümüne ilişkin olarak “açıklamalar” sütununun ilgili satırında “İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi / Bilgiler EKAP üzerinden yansıyacaktır.” ifadeleri yer almakta olup isteklilerce ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilen bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında görünmesi, dolayısıyla isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına, üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Bu doğrultuda yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği anlaşılmış olup, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hususu da dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan istekli açısından yerinde olduğu sonucuna varılmıştır…”