Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP’A KAYITLI BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ HK.

KARAR: EKAP’A KAYITLI GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASININ GEREKTİĞİ HALLERDE BU DEĞİŞİKLİKLERİN EN GEÇ DEĞİŞİKLİK TARİHİNİ İZLEYEN 7 (YEDİ) GÜN İÇERİSİNDE; ANCAK HER DURUMDA SON BAŞVURU VEYA İHALE TARİHİNDEN ÖNCE GÜNCELLENEREK EKAP’A KAYDEDİLMESİ ZORUNLUDUR

KARAR NO : 2022/UH.I-1405

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7.5’inci maddesinin (b) fıkrasında, isteklilerin tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı, tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yükleneceği,

Anılan Yönetmelik’in 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

İstekliler tarafından kayıt işlemi kapsamında ilgili belgelerin yüklenerek kayıt işleminin tamamlanması ve bilgilerin güncel tutulmasının anılan Yönetmelik’in 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrası çerçevesinde isteklilerin sorumluluğunda olduğu, belirtilen kayıt işlemini tamamlayan isteklilerin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosuna aktarılacağı, ilgili belgeleri yüklemeyen veya kayıt işlemini tamamlamayan istekliler mevzuatta öngörülen yükümlülüğü yerine getirmediğinden yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin satırlarda bilgi yer almayacağı anlaşılmaktadır. Yeterlik bilgileri tablosunda bilgi girişi yapılmaması halinde ise bilgi girişi yapılmayan yeterlik kriterine yönelik idarece sorgulama gerçekleştirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket yöneticilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, ancak, şirket ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi bulunmadığı, başvuru sahibi tarafından da ifade edildiği üzere anılan tüzel kişiliğin pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsünde olduğu, bu nedenle ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmesinin zorunlu olduğu, yüklenen bilginin güncel ve doğru olduğuna ilişkin onay verilmesi gerektiği, ancak bu husustaki kaydın istekli tarafından tamamlanmadığı ve pay defterleri dayanağı yönetim kurulu karar defterlerinin ihale tarihi itibarıyla EKAP’a yüklenmediği, bu nedenle “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” başlıklı satırında bilgi bulunmadığı, dolayısıyla isteklinin beyan etmesi zorunlu olan ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler beyan edilmediğinden idare tarafından sorgulama ve teyit yapılmasına imkân bulunmadığı, beyan edilmeyen bilgilerin sorgulanmasının söz konusu olamayacağı, bu hususa ilişkin sorumluluğun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi hükümleri çerçevesinde istekliye ait olduğu,

Pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının yüklenmesine ilişkin EKAP’taki kayıt işlemleri istekli tarafından uygun şekilde tamamlanmadığından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırının boş olduğu, istekli tarafından e-teklif gönderilirken yeterlik bilgileri tablosunun ortaklık bilgilerine ilişkin satırının boş olduğunun görülebildiği ve istekli tarafından bunun sebebinin araştırılması gerekirken herhangi bir araştırma yapmadan bu haliyle kabul edilip onay verildikten sonra e-imza ile imzalandığı, belirtilen hususlarda isteklinin sorumlu olduğu,  anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece “Yeterlilik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık oranlarına ilişkin belge çerçevesinde EKAP’a yüklü pay defteri ve yönetim kurulu kararı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”