Hakkakul Logo Beyaz

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN TEKLİF FİYATLA BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK BELİRLENECEĞİ İHALELERDE İHALE KONUSU İŞİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN KENDİ MALI OLMASI GEREKLİ GÖRÜLEN TESİS, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANIN FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK BELİRLENMESİ MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-487

“Kamu ihale mevzuatına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinin mümkün olduğu, söz konusu plente sahip olunması durumunda öngörülen 1 puanın alınacağı, bu puanın fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığının yüzde birden fazla olmadığı, ihale konusu işin Gaziantep il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olduğu, iş yerinde söz konusu plent dışında başkaca makine/ekipman/teçhizatın bulundurulması gerekmekte olmasına karşın idarece fiyat dışı unsur puanlamasında yalnızca kendi malı plent olması kriterinin dikkate alınacağının düzenlenmiş olduğu, söz konusu kriterin mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, anılan fiyat dışı unsur kriteri ile idarenin ihale konusu işin daha kaliteli yapılmasını ve ihale konusu işin bitirilmesiyle meydana gelecek yapının zamanında kamunun kullanımına sunulmasının amaçlandığı birlikte değerlendirildiğinde “Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının yerinde olmadığı kararına varılmıştır.”