Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ELEKTRONİK GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN İHALEDE SUNULMASI HK.

KARAR: KURULUŞLARDAN ALINAN ELEKTRONİK GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN İHALEDE SUNULMASI HALİNDE, E-GEÇİCİ TEMİNAT DÜZENLENİRKEN KURULUŞ TARAFINDAN VERİLEN AYIRT EDİCİ NUMARANIN İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA İSTEKLİLERE VERİLEN SUNULMAYACAK BELGELER TABLOSUNUN İLGİLİ BÖLÜMÜNDE İFADE EDİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2022/UY.II-1456

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümlerinden ve doküman düzenlemelerinden, geçici teminat tutarının istekliler tarafından teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmaması gerektiği, teminat olarak fiziki olarak hazırlanan banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, öte yandan Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınan elektronik geçici teminat mektubunun ihalede sunulması halinde,  e-geçici teminat düzenlenirken kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen sunulmayacak belgeler tablosunun ilgili bölümünde ifade edilmesi gerektiği, idare tarafından e-geçici teminatın teyidinin EKAP üzerinden söz konusu ayırt edici numara ile yapılacağı, aksi durumda idare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 500.000,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunun isteklinin teklif bedelinin %3’ünden az olduğu ve özel ortak adına düzenlenen e-geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının sunulmayacak belgeler tablosunda beyan edilmesi gerekirken anılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunun teklif dosyası kapsamında dahi sunulmadığı hususları dikkate alındığında, istekliler tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemlerden olan beyan bilgilerine ilişkin ilgili satırlara bilgi girişinin yapılmaması halinde bilgi girişi yapılmayan söz konusu kritere yönelik idarece gerek elektronik ortamda teyidi yapılabilecek gerekse daha sonrasında doğrulanmak üzere esas alınabilecek bilgi bulunmadığından değerlendirme yapılamayacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından sunulan fiziki geçici teminat mektubu ile istenilen geçici teminat tutarı kriterinin karşılanmadığı ve idarece teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”