Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN ELEKTRONİK İHALE ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ HK.

KARAR: ELEKTRONİK İHALE ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ İHALENİN KATILIM VE REKABETİ ENGELLEYİCİ NİTELİK TAŞIDIĞI ANLAMINA GELMEZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-817

“Elektronik İhale Uyulama Yönetmeliği’nin “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… (2) İhalelerde ve münferit sözleşme aşamasında teklifler elektronik ortamda alınabilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde 

“(1)İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım işi ihalelerinin elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılan bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığından, idarenin mevzuatta kendisine tanınan yetki çerçevesinde işlem tesis ettiğinin kabulünün gerektiği, bu nedenle, ihalenin elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilmemesinin ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu iddia edilemeyeceğinden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”