Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER HK.

KARAR: GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ VEYA İMZA BEYANNAMESİ SUNMASINA İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YOKTUR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-789

“Yapılan incelemeler neticesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde de belirtildiği üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi sunmasına ilişkin bir düzenlenmenin yer almadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu, idarece Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesi uyarınca tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden edinilmesi gerektiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgiler ile sorgulama sonucu elde edilen bilgilerin uyumlu olduğu, öte yandan ihale üzerinde bırakılan istekli bir anonim şirket olmadığından pay defteri ile yönetim kurulu karar defterinin sisteme yüklenmesi gerekmediği, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”