Hakkakul Logo Beyaz

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF HK.

KARAR: EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNİN BELİRLENMEMİŞ OLMASI MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-162

“… kamu ihale mevzuatında ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin ihale komisyonunun takdirinde olduğu, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onaylaması ile geçerlilik kazanacağı, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmiş olması halinde dahi bu teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak teklif olabileceği, dolayısıyla ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemiş olmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmakla birlikte, şikayete konu ihalede 9 adet teklifin bulunduğu, 7 adet teklifin yeterlik kriterlerini sağlamadığı, 1 adet teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması sebebiyle kabul edilmediği, dolayısıyla halihazırda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenebilecek geçerli bir teklifin de bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”