Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ESASI ETKİLEMEYEN EKSİKLİKLERİN TAMAMLATILMASI HK.

KARAR: ESASI ETKİLEMEYEN EKSİKLİKLERİN GEREK İDARECE GEREK KURUMCA TAMAMLATILMASINA BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR.

KARAR NO : 2015/454

KARAR TARİHİ : 11.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 1. İdare Mahkemesi)

Uyuşmazlık konusu ihalede, davacı tarafından sunulan teklif dosyasında belge eksikliğinin bulunmadığı, zira davacı tarafından verilen teklif dosyasında zorunlu malî sorumluluk sigortası ve kasko bedeline ilişkin belgelerin sunulduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen zorunlu malî sorumluluk sigortası ve kasko bedeli için yapılan incelemede davacı tarafından sigorta poliçeleri sunularak açıklama yapıldığı, söz konusu poliçelerde sigorta acentesine ait kaşe ve imzaların bulunduğu, trafik araçlarının mali sorumluluk sigortası ile kasko poliçelerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğünce tasdik edilmesi hususunda Kamu İhale Genel Tebliği’nin (İlan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan) 79.4.2.23’üncü maddesinde yer alan özel güvenlik hizmet alım ihaleleri için getirilmiş genel müdürlük veya bölge müdürlüğü teyidinin bulunması gerektiği hükmünün işbu dava konusu temizlik hizmeti ihalesine kıyasen uygulandığı, anılan ihaleye ilişkin idari ve teknik şartnamede aranan hususlar arasında trafik araçlarının trafik sigortası ve kasko giderlerinin yüklenici firma tarafından karşılanacağı hususuna yer verilmiş olmasına rağmen davacının ihale dışı bırakılmasına yol açan genel müdürlük veya bölge müdürlüğünce tasdik edileceğine dair bir hükmün de yer almadığı görülmektedir.

Bu durumda yukarıda yapılan açıklamalar üzerine anılan sigorta poliçelerinde, genel müdürlük veya bölge müdürlüğü teyidinin bulunması zorunluluğunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi kapsamında bilgi eksikliği niteliğinde olduğu ve verilecek olan süre içerisinde eksik bilgilerin tamamlatılmasının mümkün olduğu sonucuna varıldığından davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesisi yönünde verilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.