Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

REKABET VE EŞİT MUAMELE İLKELERİNE AYKIRILIK HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA BAZI BELGELENDİRME KURULUŞLARININ İSMİNİN BELİRTİLMESİ REKABET VE EŞİT MUAMELE İLKELERİNE AYKIRILIK TEŞKİL EDER.

KARAR NO : 2015/719

KARAR TARİHİ : 06.05.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 12

… Dosyanın incelenmesinden, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı tarafından “Oyun Grupları Alımı” işi için açık ihale usulü ile çıkılan ihalede, yaklaşık maliyetin 685.903,37 TL olarak belirlendiği, ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 7.5.3.2’nci maddesinde “I, Polietilen oyun gruplarında her bir model için ayrı ayrı model bazında TSE belgeleri teklif zarfında idareye sunulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı; bahse konu ihalede 2 adet ihale dokümanı satın alındığı, yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, ihale komisyon kararı ile ihalenin P. Kent Mobilyaları İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, davacı şirketin teklifinin TSE belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; davacı şirket taralından 03/02/2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu; 09/02/2015 tarihli işlemi ile davacı şirketin şikâyetinin uygun bulunmadığı; idarenin kararının 11/02/2015 tarihinde davacı şirkete bildirilmesi üzerine davacı şirket tarafından 16/02/2015 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı gibi, ihaleye ilişkin dokümanlarda belli belgelendirme kuruluşunun isminin belirtilmesi rekabet ve eşit muamele ilkelerini zedeleyerek açıkça mevzuata aykırı olacağından, davacının teklif sunduğu uyuşmazlık konusu ihalede, alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeler için TSE tarafından düzenlenme şartının getirilmesi de açıkça mevzuata aykırı olup, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Her ne kadar, davalı idare tarafından, ihale dokümanı kesinleşmiş olduğundan ve bu hususa yönelik süresi içerisinde bir başvuruda bulunulmadığından, ihaleyi yapan idarenin ihaleyi bu şekliyle tamamlaması gerektiği belirtilmekte ise de, bu husus Kanun ve ikincil mevzuat ile getirilen açık yasaklara aykırı işlemler yapılmasına dayanak olamayacağından ve uyuşmazlık konusu olayda da Kanun ve ikincil mevzuat ile getirilen açık yasağa aykırı şekilde belli bir kuruluş ismi belirtilerek (TSE) kural getirildiğinden davalı idarenin söz konusu iddiasına itibar edilmemiştir.