Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EŞİT MUAMELE İLKESİ HK.

KARAR: BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİASI KAPSAMINDA İLERİ SÜRDÜĞÜ BİR HUSUS YA DA İTİRAZ ETTİĞİ İŞLEM DİĞER TEKLİF SUNANLAR BAKIMINDAN İNCELENMEZSE EŞİT MUAMELE İLKESİNE AYKIRI HAREKET EDİLMİŞ OLUR

KARAR NO : 2022/UM.II-1360

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“Davacı E… Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 17.01.2023 tarihli ve E:2022/2606, K:2023/62 sayılı kararında “…Uyuşmazlığa konu edilen kurul kararı incelendiğinde, dava dışı bir şirketin, davacının ihale kapsamında sunduğu A… markalı biyopsi koltuğunun Teknik Şartname’nin 10.9.4’üncü maddesine uygun olmadığı, ürün takip sisteminde bu ürünün kayıtlı olmadığı yönündeki iddialarıyla ilgili olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde yapılan araştırmaya istinaden bu kararın alındığı, anılan kurumun davalıya ilettiği cevabi yazıda özetle;  bir ürünün tıbbi cihaz yönetmeliklerine tabi olmadığının belirleyicilerinin idareleri olduğuna, A… marka AK 5010 MBS biyopsi masa / sandalyesi isimli ürünle ilgili ise böyle bir belirlemelerinin bulunmadığına işaret edildiği,  davalı idarece de buna istinaden davacının ürününün idari ve teknik şartnamede öngörülen kurallara uygun olmadığının kabulü ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmiştir.

 

Savunma dilekçesinde ve davaya konu kurul kararına dayanak olan Esas İnceleme Raporunda; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik‘in 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemede herhangi bir aykırılık tespit edilmediği belirtilmiş ise de; davaya konu edilen kurul kararında, bu yönde bir inceleme yapıldığına yer verilmediği, yapılmış ise bu uğurda neler yapıldığının da kararda belirtilmediği, davacının teklifine konu cihaz hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde bir araştırma yapılır iken, itirazen şikayet başvurusunda bulunan şirket başta olmak üzere, ihale kapsamında sunduğu teklifi geçerli kabul gören diğer şirketlerin biyopsi masa / sandalyesi kalemi açısından teklif ettiği ürünün anılan kurum nezdinde tutulan Ürün Takip Sistemine kayıtlı olup olmadığının araştırılmayarak, yukarıda aktarılan yasal düzenlemeler ile davalıya yüklenen sorumluluğun yerine getirilmediği, daha açık bir ifade ile başvuru sahibinin iddiası kapsamında ileri sürdüğü bir hususun ya da itiraz ettiği işlemin; diğer teklif sunanlar bakımından incelenmeyerek eşit muamele ilkesine aykırı hareket edildiği anlaşılmış olup, bu şekilde tesis edilen kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”