Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURULU’NUN EŞİT MUAMELE İLKESİNE GÖRE İNCELEME YAPMASI HK.

KARAR: KAMU İHALE KURULU, EŞİT MUAMELE İLKESİ GEREĞİNCE DAVAYA KONU EDİNİLEN HUSUSU DAVACI DIŞINDA DİĞER İSTEKLİLER AÇISINDAN DA İNCELEMELİDİR.

KARAR NO : 2015/2730

KARAR TARİHİ : 20.11.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54. maddesinin 1. fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına – veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” kuralına; 56. maddesinin 2. fıkrasında ise, “Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” kuralına yer verilmiştir.

Buna göre; itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurulca yapılacak incelemenin, başvuru sahibinin şikâyete konu edilmiş ve itirazen şikâyet başvurusuna taşıdığı iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik olarak sınırlandırıldığı, dolayısıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusuna konu edilen iddiaların eşit muamele ilkesi yönünden incelemeye tabi olduğu açıktır.

Uyuşmazlık konusu ihalede; ihale üzerinde kalan davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu, istekli olarak vermeyi taahhüt edeceği aracın yıllık kasko bedelini gösterir belge ve zorunlu trafik sigortası belgesi fotokopisinin; sigorta şirketinin bölge müdürlüğü veya genel müdürlüğünden alınan teyit yazısının ve bu teklif üzerinde bölge müdürlüğü veya genel müdürlük temsilcisinin imzasının bulunmadığı ve bu şekilde dava konusu Kamu İhale Kurulu Kararının yerinde olduğu anlaşılmakla birlikte, ikinci sırada teklif veren dava dışı M. Tabldot Temizlik Hizmetleri tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu, istekli olarak vermeyi taahhüt edeceği aracın yıllık kasko bedelini gösterir belge ve zorunlu trafik sigortası belgesi fotokopisinin, sigorta şirketinin bölge müdürlüğü veya genel müdürlüğünden alınan teyit yazısının ve bu teklif üzerinde bölge müdürlüğü veya genel müdürlük temsilcisinin imzasının bulunmadığı görüldüğünden ve bu şekilde ihaleye hakim olan ilkeler arasında yer verilen eşit muamele ilkesi gereğince davacı şirketin dışında diğer istekliler yönünden de tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesi gerekeceği dikkate alındığında, dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.