Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EŞİT MUAMELE İLKESİNİN İHLAL EDİLMESİ HK.

KARAR: KURULUN İTİRAZ EDİLEN İŞLEMLER BAKIMINDAN EŞİT MUAMELE İLKESİNİN İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİNİ İNCELEMESİ YETKİ SINIRLARI İÇERİSİNDEDİR.

KARAR NO : 2015/1067

KARAR TARİHİ : 06.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının itirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 08.05.2015 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen kesinleşen ihale kararında ihalenin F. Taahhüt A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak D.A.. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği,  S. Yol Yapı A.Ş.- Y. Hafr. İnş. Ltd. Şti. Adi Ortaklığında yer alan S. Yol Yapı A.Ş.nin yalnızca üst yapı işi olan asfalt kaplama işleri yaptığının aynı sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle taraflarınca bilindiği, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işin tanımına, İhale İlanı’nın 4.4.l’nci maddesi ve İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirlenen “A/V Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) Grubu” benzer iş tanımına uygun olmadığı, ayrıca söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadan, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci tekliflerin belirlenmesinin tekliflerinin sıralamasını ve aşırı düşük teklif sorgulamasını doğrudan etkileyeceğinden hatalı ihale kararı tesis edildiği, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’nci maddesinde yer alan verimlilik ilkesine aykırı olduğu, bu nedenle S. firmasınca sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarıyla başvuruda bulunduğu, davalı idarenin yaptığı incelemede eşit muamele ilkesi gereği diğer isteklilerin de tekliflerinin incelendiği, bunun üzerine T.Yapı Sanayi A.Ş.’nin de iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu dolayısıyla hem davacının itirazen şikayette belirttiği S. Yol Yapı A.Ş.- Y. Hafr. İnş. Ltd. Şti. Adi Ortaklığında yer alan S.Yol Yapı A.Ş.nin deneyim belgesinin hem de T. Yapı Sanayi A.Ş.’nin deneyim belgesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle bu firmaların değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kurul kararının, davacının talebinin dışında inceleme yapıldığı, yetkisini aşarak yaptığı re’sen incelemenin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, Kamu İhale Kurumu’nun diğer teklif veren isteklilerin İş Deneyim Belgelerini incelemesinin, eşit muamele ilkesi, adalet ve hakkaniyet ilkeleri gereğince hukuka uygun olduğu ve davacının buna ilişkin itirazının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, T. Yapı Sanayi A.Ş’ye ait iş deneyim belgesinin geçersiz olarak kabul edilmesine gelindiğinde; T. Yapı Sanayi A.Ş.’ye ait İş Deneyim Belgesinin 14/12/2009 tarihinde iptal edilmiş olduğu ve geçerli bir iş deneyim belgesi ile başvuruda bulunmadığı gerekçesiyle bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin alınan Kurul Kararı, T. Yapı Sanayi A.Ş’ye ait İş Deneyim Belgesinin aslında geçerli bir iş deneyim belgesi olduğu, yalnızca, iş tutarının hesaplanmasında hata yapıldığı gerekçesiyle İş Deneyim Belgesinin yeniden düzenlenmesi talebiyle, ilk ve dava konusu işleme sebep iş deneyim belgesinin 14/12/2009 tarihinde iptal edildiği, yeni belirlenen tutar üzerinden hesaplanan İş Deneyim Belgesinin düzenlendiği, T. Yapı Sanayi A.Ş.’nin ise iptal edilmiş olan eski tarihli İş Deneyim Belgesini sehven teklifle birlikte sunduğu anlaşıldığından ve ortada tamamlanmış, hakedilmiş ve geçerli bir İş Deneyim Belgesi olduğu, yalnızca güncellenmemiş bir belgenin sehven sunulduğu anlaşıldığından, dava konusu kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir.