Hakkakul Logo Beyaz

FAZLA ÇALIŞMA SAATİNİN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMESİ HK.

KARAR: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPTIRILACAK ÇALIŞMA İÇİN, ÇALIŞILACAK GÜN VE PERSONEL SAYISI İLE FAZLA ÇALIŞMA YAPILACAK HALLERDE TOPLAM FAZLA ÇALIŞMA SAATİ İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLİR

Karar No : 2023/UH.II-130

Karar Tarihi : 18.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“İhalenin 4 ve 7’nci kısımlarına ilişkin teknik şartnameler incelendiğinde, işçilerin 24 saat vardiya şeklinde çalışacağı belirtilerek, çalışacak işçilerin niteliklerinin ve sayısının belirtildiği tablolara yer verildiği, buna göre ihalenin 4’üncü kısmında aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, yemekhane garsonu ve servis garsonu olmak üzere 5 kişinin çalışacağı, ihalenin 7’nci kısmında ise aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı ve yemekhane garsonu olmak üzere 4 kişinin çalışacağının ifade edildiği, söz konusu tablolarda gıda mühendisine yer verilmediği, her iki şartnamenin devamındaki maddelerde personelin görevlerinin belirtildiği, bu kısımda Gıda Mühendisi’nin görev ve yetkilerinin belirtildiği, Gıda Mühendisi’nin şartname kapsamındaki her türlü hizmetin usulüne uygun olarak yürütülmesinden yüklenici adına sorumlu olduğu, asgari olarak haftada altı gün mesai saatleri içerisinde sürekli olarak hastanede bulunacağı, ayrıca idarece uygun görülecek tatil, bayram ve benzeri günlerde de hizmette bulunacağı ve idareye karşı sorumlu kişi olduğunun ifade edildiği, anılan şartnamelerin personel kıyafetine ilişkin 4’üncü maddelerinde Gıda Mühendisi’ne önü kapalı terlik ve iş önlüğü verileceğinin ifade edildiği, yine anılan şartnamelerin 5.3’üncü maddelerinde her bir resmi ve dini bayram tatil günlerinde gerekli sayıda personelin görev yapacağı düzenlenmiştir.

 

İlgili mevzuat hükümlerinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için, çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtileceği, işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacağı, şef, müdür, koordinatör gibi personel öngörülmüşse bu personelin toplam personel sayısına ve teklif fiyata dahil olduğunun kabul edileceği ifade edilmiştir.

 

İhale dokümanında sağlık tesislerin teknik şartnamelerinde ihale kapsamında çalıştırılacak personel sayılarının belirtildiği, personel sayısı öngörülen sağlık tesislerinde fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği,  ilgili mevzuat hükümlerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için, çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği, işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi görev alacak personelin toplam personel sayısına dahil olduğunun kabul edileceği, ihalenin başvuruya konu 4 ve 7’nci kısımlarında, ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin tablolarda gıda mühendisine yer verilmediği ancak şartnamelerinin devamındaki maddelerde, Gıda Mühendisi’nin şartname kapsamındaki her türlü hizmetin usulüne uygun olarak yürütülmesinden yüklenici adına sorumlu olduğu, asgari olarak haftada altı gün mesai saatleri içerisinde sürekli olarak hastanede bulunacağı ek olarak idarece uygun görülecek tatil, bayram ve benzeri günlerde de hizmette bulunacağı ve idareye karşı sorumlu kişi olduğunun ifade edildiği sonuç olarak anılan teknik şartnamelerde ilgili kısımda çalışacak personel arasında belirtilmeyen Gıda Mühendisinin yüklenici adına sorumlu olarak, mesai saatlerini ve gerekli görülecek tatil, bayram ve benzeri günlerde de mesaisinin tamamını idarede geçireceğinin belirtildiği bu durumda gıda mühendisine ilişkin bir belirsizlik oluştuğu, ihalenin ilgili kısımlarında fiyat farkı verilmesinin öngörülmesi nedeniyle söz konusu belirsizliğin ihaleye sağlıklı bir şekilde teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Yine anılan şartnamelerde resmi ve dini bayram tatil günlerinde gerekli sayıda personel görev yapacağının düzenlendiği ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için, çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmemiş olduğu, ihalenin ilgili kısımlarında fiyat farkı verilmesinin öngörülmesi nedeniyle söz konusu eksikliğin ihaleye sağlıklı bir şekilde teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; ihalenin başvuruya konu 4 ve 7’nci kısımlarına ilişkin olarak yer verilen düzenlemelerin ihaleye sağlıklı bir şekilde teklif verilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddialarının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin 2 ve 3’üncü iddiaları kapsamında yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 4. Kısım Arhavi Devlet Hastanesi 2023 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi ve 7. Kısım İlçemiz Borçka Devlet Hastanesi 2023 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi kısımlarının iptali gerekmektedir.”