Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT DIŞI UNSUR BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER İTİBARIYLA “İSTEKLİNİN TEKLİFİ İLE YAKLAŞIK MALİYET YAPISININ BİRBİRİ İLE UYUMU” GİBİ HUSUSLAR FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK BELİRLENEBİLİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1399

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 9

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3’üncü maddesinde yer alan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili açıklamalar kapsamında “ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu” gibi hususların fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği, anılan Tebliğ açıklamasında, fiyat dışı unsur olarak ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla, yaklaşık maliyetin yapısı ile istekli/isteklilerin tekliflerinin yapısının birbiri ile uyumundan bahsedildiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, idarece yapılan düzenleme incelendiğinde, ihale dokümanında belirtilen 26 iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranının; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80- %120’si aralığında kalması durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörüldüğü, bu puanlama kriteri ile ilgili iş kalemleri için teklif edilecek tutarın, isteklinin toplam teklifi içerisindeki ağırlık oranı ile idarece hazırlanan yaklaşık maliyette aynı iş kaleminin toplam yaklaşık maliyetteki ağırlık oranı arasında uyumluluk arandığı, bu itibarla, iddia konusu düzenlemenin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3’üncü maddesinde yer alan açıklama ile uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan her ne kadar başvuru sahibi tarafından ilgili doküman düzenlemesinin yaklaşık maliyeti bilenlere avantaj sağlayacağı iddia edilmekteyse, Kamu İhale Kanunu’nun 9’uncu maddesi ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde yaklaşık maliyetin isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacağı hüküm altına alınmış olup bu doğrultuda yaklaşık maliyetin ihale öncesinde gizli tutulduğu, ihale ile ilgili görevli bulunmayan kamu çalışanlarına dahi açıklanmadığı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince isteklilerin yaklaşık maliyeti bilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin hiçbir istekliye menfaat sağlamasının söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yapılan tespitler çerçevesinde idarece fiyat dışı unsura ilişkin olarak yer verilen düzenlemelerin mevzuata aykırılık teşkil etmediği, hiçbir istekliye avantaj sağlaması imkanı bulunmadığı anlaşılmış olup bu doğrultuda başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.”