Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT DIŞI UNSURLAR HK.

KARAR: FİYAT DIŞI UNSURLARIN İDARİ ŞARTNAMEDE AÇIK VE NET OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-175

“… Söz konusu düzenlemede asgari ve azami oranın amaçlanandan 100 kat daha az olacak şekilde sehven yer verildiği, bu durumun yaklaşık maliyetin altında teklif veren geçerli teklif sahibi 7 istekliden 6’sının fiyat dışı unsur puanlamasından (başkaca ihalelerde genel teamül olan söz konusu oranlara göre tekliflerini hazırlamaları sebebiyle) puan alamamasına sebep olduğu, daha açık anlatımla anılan doküman düzenlemesi nedeniyle ihale üzerinde bırakılacak istekliyi belirlemede kullanılacak olan fiyat dışı unsur puanlamasıyla amaçlananın somut ihalede gerçekleşmediği ve bu nedenle ihalenin iptaline karar verildiği,  fiyat dışı unsur puanlamasından puan alamayan (sıfır puan alan) 6 isteklinin teklifinin geçersiz olduğu yönünde ayrıca bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’de fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri kullanılarak bulunacak oranın belirlenme yöntemine ve teklif fiyatlarına karşılık verilecek puanın belirlenme yöntemine yönelik açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı bu haliyle İdari Şartname’nin 35’inci maddesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3.2’üncü maddesinde yer alan “Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.” açıklamasına uygun olarak düzenlenmediği, bu aykırılığın söz konusu ihalede tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine imkan vermediği sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır…”