Hakkakul Logo Beyaz

FİYAT DIŞI UNSURLARIN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: FİYAT DIŞI UNSURLARIN BELİRLENMESİ HUSUSLARINDA İDAREYE TAKDİR YETKİSİ TANINMIŞTIR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-79

“…, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kamu ihale mevzuatında hangi yöntem kullanılarak belirleneceği ve işin niteliğine ve idarenin ihtiyacına göre işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar dikkate alınarak fiyat dışı unsurların belirlenmesi hususlarında idarelere takdir yetkisinin tanındığı görülmüştür. Başvuruya konu ihalede, kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için 40 tam puanın anılan Şartname’de yer verilen teknik özellikleri sağlayan ve bu cihazı teklif eden istekliye verileceği şeklinde fiyat dışı unsur puanlaması yapılmasının idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, mevcut doküman düzenlemelerinde teklif fiyatı puanlamasına ilişkin yapılan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”