Hakkakul Logo Beyaz

FİYAT FARKI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: FİYAT FARKI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERDE HİZMET ALIMININ ASLİ BİR UNSURU OLMAYAN YARDIMCI GİRDİ MAHİYETİNDEKİ GİDERLER İÇİN KATSAYI BELİRLENMEMESİ MEVZUATA AYKIRILIK OLUŞTURMAZ

Karar No : 2023/UH.I-204

Karar Tarihi : 25.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 2

“… mevzuat açıklamaları ve İdari Şartname düzenlemelerinden, fiyat farkı hesaplamasında kullanılan (a1) katsayısının haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6’ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı, (b1) katsayısının akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, (b3) katsayısının malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı ve (c) katsayısının makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı ifade ettiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesinin zorunlu olduğu, katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, b1, b2, b3 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayının a1 katsayısı olarak alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bahse konu ihalenin taşımalı yemek hizmeti alımı ihalesi olduğu, işin süresinin 36 ay olduğu, idare tarafından İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde, fiyat farkı kapsamında yapılan düzenlemelerde a1 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranı) katsayısının 0,1 olarak, a2 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı) katsayısının 0 olarak, b1 (Akaryakıtın ağırlık oranı) katsayısının 0 olarak, b2 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı) katsayısının 0 olarak, b3 (Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranı) katsayısının 0,9 olarak belirlendiği, c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı) katsayısının da 0 olarak belirlendiği görülmektedir.

 

İhale dokümanı kapsamında, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, söz konusu işte çalıştırılacak personelin haftalık çalışma saatinin tamamını idarede geçireceği (tam zamanlı çalışma) anlaşıldığından a2 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı) katsayısının 0 olarak alınmasında mevzuata aykırı bir durumun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerektiği, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu, İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde, fiyat farkı kapsamında yapılan düzenlemelerde a1 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranı) katsayısının 0,1 olarak ve b3 (Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranı) katsayısının 0,9 olarak belirlendiği, b1 (Akaryakıtın ağırlık oranı), b2 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı) ve c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı) katsayılarının 0,0 olarak belirlendiği, dolayısıyla anılan Esaslar’ın yukarıda aktarılan düzenlemeleri çerçevesinde idarece ilgili katsayıların işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlendiği, hizmet alımının asli bir unsuru olmayan yardımcı girdi mahiyetindeki giderler için katsayı belirlenmemesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.”