Hakkakul Logo Beyaz

FİYAT FARKI HESAPLAMASINA İLİŞKİN İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNDE SADECE MAKİNE VE EKİPMANIN AMORTİSMANINA İLİŞKİN AĞIRLIK ORANI OLAN C KATSAYISININ BELİRLENMESİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1135

“Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde ihale konusu işe ait sözleşmenin uygulanması sırasında yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesinin uygulanacağının düzenlendiği ve anılan düzenleme kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde belirtilen c katsayı değerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede; başvuruya konu İdari Şartname’de fiyat farkı hesaplamasında makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı katsayısının dikkate alınacağının düzenlendiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar incelendiğinde, fiyat farkı hesaplamasında kullanılacak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı,

 

Başvuruya konu ihale kapsamındaki işin niteliği ve söz konusu işte kullanılacak girdiler göz önüne alındığında; fiyat farkı hesaplamasına ilişkin ihale dokümanı düzenlemelerinde idarece sadece makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını olan c katsayısının belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”