Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT FARKI VERİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME HK.

KARAR: İDARELERCE FİYAT FARKI VERİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI DURUMUNDA, HİZMETTE KULLANILACAK GİRDİLERİN AĞIRLIK KATSAYILARININ VE KULLANILACAK ALT ENDEKSLERİN DE DOKÜMANDA BELİRTİLMESİNİN ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1075

“İhaleye ait İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı incelendiğinde; işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu, bu kapsamda fiyat farkına ilişkin uygulamanın 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesi çerçevesinde yapılacağının düzenlendiği görülmekle beraber doküman düzenlemeleri kapsamında fiyat farkına ilişkin herhangi bir katsayı belirlemesi yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde; sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu, idarelerce fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin de dokümanda belirtilmesinin zorunlu olduğu, 365 takvim gününü aşan hizmet alımını ihtiva eden başvuruya konu ihalede, idare tarafından doküman düzenlemeleri kapsamında fiyat farkı verileceği hususu belirtilmekle birlikte girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin belirtilmediği, mevcut haliyle incelemeye konu doküman düzenlemelerinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”