Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT FARKINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: FİYAT FARKINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELERDE A2 VE B1 KATSAYILARININ DA BELİRLENMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1248

“… mevzuat hüküm ve düzenlemelerinden ihale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu durumlarda, idari şartname ve sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi ve bu doğrultuda ihale dokümanında hizmet alımında kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarına ve malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, ihale dokümanında fiyat farkı düzenlemesinde, işçilik, akaryakıt, malzeme veya diğer hizmetler ile makine ekipmana ait amortisman gideri gibi hizmet alımı bünyesinde yer alan giderlerin dikkate alınarak katsayıların sırasıyla a1=0,19, a2=0,006, b1=0,003, b2=0,040, b3=0,756 ve c=0,005 olarak belirlendiği ve katsayılar toplamının bire (1.00) eşit olduğu, fiyat farkı esaslarına ilişkin düzenlemelerde ihalenin kısmi teklif açık olması halinde her kısıma ilişkin faklı formül belirlenmesi gerektiği yönünde emredici bir düzenlemenin olmadığı, ihalenin 3 kısmına ilişkin Teknik şartnamelerin “Tarafların Yükümlülükleri” başlığı altında “26)Yüklenici firma tarafından, herhangi bir sebepten dolayı ihale konusu hizmetin sağlanamaması durumunda diğer sağlık tesislerinden uygun olan birinin yemekhanesi kullanılarak taşımalı olarak yemek hizmeti yerine getirilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı bu kapsamda her 3 kısım için akaryakıt gideri ve şoför giderinin de söz konusu olabileceği, kaldı ki 1’inci kısımda taşımalı hizmetin her halükarda verileceği dolayısıyla başvuruya konu ihale dokümanında, fiyat farkına ilişkin yapılan düzenlemelerde a2 ve b1 katsayılarının da belirlenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.”