Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT SÖZLEŞMELERİNDEKİ ARİTMETİK HATA HK.

KARAR: BİRİM FİYAT SÖZLEŞMELERİNDE ARİTMETİK HATA OLUŞMASI DURUMUNDA TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

KARAR NO : 2014/1646

KARAR TARİHİ : 06.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

…Olayda, birim fiyat cetvelinin 44. sırasında yer alan iş kaleminin miktarının 12 804 m olarak belirlendiği, davacı tarafından bu iş kalemi için 9,28 TL bedel teklif edildiği, bu teklif için toplam tutarın 118.821,00 TL olarak belirtildiği, oysa ki birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu 118.821,12 TL tutarında bedele ulaşıldığı, bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı şirketin birinci iddiası bakımından yapılan incelemede, davacının sunduğu birim fiyat tekliflerinin değerlendirildiği ilk aşamada sadece teklif miktarında değişikliğe neden olmamak kaydıyla belgelerdeki bilgi eksikliğinin tamamlatılabileceği ve isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarının istenebileceği, öte yandan, koşulların oluşması halinde miktarın idare tarafından belirlenip sadece miktar ile çarpılacak birim fiyat verilmek suretiyle tekliflerin oluşturulduğu birim fiyat sözleşmelerinde aritmetik hata oluşması durumunda, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekeceği, aritmetik hatanın çok küçük bir farka yol açması veya düzeltme sonucu bulunan tutarın teklif edilen tutardan küçük olması hususlarının bu durumu değiştirmeyeceği kanaatine varılmış olup, Kurul Kararının bu kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davacı şirketin ikinci iddiası bakımından yapılan incelemede ise, iddia çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda tekliflerin sıralaması değişebileceğinden veya ihalede geçerli teklif kalmaması halinde ihale iptal edilebileceğinden, başvuru sahibinin üzerinde ihale kalmayacak olmasından ayrık olarak iddiaları hakkında inceleme yapılması gerektiği sonucuna varılmış olup, Kurul Kararının ehliyet yönünden reddine ilişkin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.