Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİZİKİ ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER HK.

KARAR: FİZİKİ ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE İHALELERE KATILACAK ADAY VEYA İSTEKLİLERİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE, BAŞVURU YA DA TEKLİF MEKTUBUNU İMZALAYANIN NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİNİN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR

KARAR NO : 2022/UY.I-1567

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İhale üzerinde bırakılan A… Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-İ… Proje İnşaat Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklif dosyasında, pilot ortak A… Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin olarak Ankara 27. Noterliği tarafından 03.12.2021 tarihli ve 1… yevmiye numaralı U… L… Ş… adına düzenlenen imza beyannamesi ile özel ortak İ… Proje İnşaat Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak Ankara 27. Noterliği tarafından 15.03.2022 tarihli ve 0… yevmiye numaralı K… K… adına düzenlenen imza beyannamesinin sunulduğu ve söz konusu imza beyannamelerinde yer alan imzaların teklif mektubunda bulunan imza ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.   

 

EKAP üzerinden yapılan incelemede ise idare tarafından ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının hem pilot ortağı hem de özel ortağına yönelik sorgulamaların yapıldığı, bu kapsamda idarece yapılan sorgulamalar neticesinde pilot ortak A… Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklara ait bilgilerinin “U… L… Ş… – 3000000,00/3000000,00”, yöneticilere ait bilgilerinin ise “U… L… Ş… – Müdür – Münferiden temsile yetkilidir.” şeklinde olduğu, özel ortak İ… Proje İnşaat Tic. A.Ş.nin tek ortaklı bir yapıda olduğu ve K… K..’un şirketin 1.520.000,00TL tutarındaki sermayesinin tamamına sahip olduğu görülmüştür.

 

mevzuat hükümlerinden fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde ihalelere katılacak aday veya isteklilerin tüzel kişi olması halinde, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, ayrıca ihaleye katılacakların EKAP’a kayıtlı olmak zorunda olduğu, EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranlarına, üyeleri ya da kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekilleri veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin de EKAP’a kaydedilmesinin ve söz konusu bilgilerin ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellenmesinin zorunlu olduğu, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, vekaleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.   

 

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın vekâleten ihaleye katılma durumunun bulunmadığı, anılan isteklinin teklif mektubunun her iki ortağın temsil ve ilzama yetkili kişileri tarafından imzalandığı, imza beyannamelerindeki imzalar ile teklif mektubundaki imzaların uyumlu olduğu, idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamalarda bahse konu isteklinin yönetimindeki görevlileri ile ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin güncel olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”