Hakkakul Logo Beyaz

GEÇİCİ TEMİNAT BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ HK.

KARAR: GEÇİCİ TEMİNAT BİLGİLERİ, YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA İŞLENMEDİĞİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-40

“… her ne kadar 4734 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi gereğince ihale komisyonu kararında yer verilmesi gereken başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin anılan komisyon kararında hatalı olarak belirtildiği görülmüşse de anılan kararın üst yazısında yer verilen bilgilerde anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine doğru olarak yer verildiği, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini söz konusu üst yazıdan öğrenebildiği, diğer bir ifade ile idarece yapılan bildirimde başvuru sahibinin teklifinin geçersiz sayılma sebebinin görülebildiği, bu nedenle idarece ihale komisyonu kararında farklı olarak belirtilen gerekçenin hatalı olmasının başvuru sahibi isteklinin teklif geçerlilik durumunda değişiklik yaratmadığı, idarece ihale komisyonu kararında yapılan hatanın esasa etkili olmadığı, geçici teminata ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyanda bulunulmadığından başvuru sahibi isteklinin geçici teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır…”