Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU HK.

KARAR: İŞ ORTAKLIĞI TARAFINDAN BELİRTİLEN SÜREYE UYGUN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN SUNULMAMASI NEDENİYLE İDARECE İSTEKLİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UY.II-125O

“… Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesinden, ihtiyaç halinde teklif geçerlilik süresinin teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.7’nci maddesinde teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin kabul etmesi halinde sözleşmenin imzalanabileceği açıklanmaktadır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik yazıya istinaden belirlenen süreye uygun yeni bir geçici teminat sunulmadığı, 29.07.2022 tarihinde EKAP üzerinden anılan iş ortaklığına tebliğ edilen “Başvuru İşlemleri ve Tutanaklar” konulu yazıda açıkça geçerlilik süresi 03.12.2022 tarihinden sonra olmamak üzere geçici teminat mektubu temin edilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ilgili yazıya istinaden anılan iş ortaklığı tarafından herhangi bir şikâyet yoluna başvurulmadığı, bu açıdan belirtilen süreye uygun geçici teminat mektubunun sunulması gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan iş ortaklığı tarafından idarece ilgili yazıda belirtilen süreye uygun geçici teminat mektubunun sunulmadığı görülmüş olup, idarece söz konusu gerekçeyle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen idari işlemin uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”