Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNDA HACİZ İBARESİ HK.

KARAR: HACİZLE İLGİLİ İBARENİN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNDA BULUNMAMASI ESASA ETKİLİ DEĞİLDİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1647

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 33 ve 34

“ İhale komisyonu kararında hem U… Yemekçilik Gıda Temizlik İnş. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. isteklisinin “geçici teminatının uygun olmadığı” ifadesi yer almakta hem de örnek mahkeme kararları doğrultusunda söz konusu hususun teklifi etkileyen bir unsur olmadığının belirtilerek ihale komisyonu kararının alındığı ve ihalenin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Geçici teminat mektubu üzerinde yapılan tespit dikkate alındığında idarece ihale komisyonu kararında uygun olmadığı belirtilen hususun geçici teminat mektubuna ait STANDART FORM –KİK024.1/H de yer verilen “4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ifadesinin istekliye ait geçici teminat mektubunda yer verilmediği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin dokümanda yer verilen ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunu sunduğu, ilgili belgelerin yukarıda yer verilen mevzuat ve doküman düzenlemeleri kapsamında asıllarının sunulduğu, sunuluş şeklinin uygun olduğu, ayrıca idare tarafından da isteklinin bilançosuna ait sorgulamanın EKAP üzerinden yapılarak uygun bulunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle uygun bulunmamıştır.

 

…  mevzuat hükümlerinden ihalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, tedavüldeki Türk Parası, teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak kabul edilecek değerler olduğu, teminatların teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebileceği, her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı ve ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektuplarının kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde yer alan “…Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz…” düzenlemesinden de idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı anlaşılmaktadır.

 

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup söz konusu Yönetmelik’in 10’uncu maddesinde “Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.1/H numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz cümlesi eklenmiştir.” hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan söz konusu ek cümle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formuna da (KİK024.1/H) eklenmiş ve yürürlük tarihi 20.10.2020 olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde yer alan ve tüm idareleri bağlayan “her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı”na dair hükmün geçici teminat mektubu standart formuna 20.10.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklendiği, bahse konu değişikliğin mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, bu düzenlemeye konu ibarenin 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan bir amir hüküm olduğu, anılan ibarenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunda bulunmamasının esasa etkili olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası uygun bulunmamıştır.”