Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNDA BULUNMASI GEREKEN İBARE HK.

KARAR: “HER NE SURETLE OLURSA OLSUN, İDARECE ALINAN TEMİNATLARIN HACZEDİLEMEYECEĞİ VE ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULAMAYACAĞI”NA DAİR İBARENİN SUNULAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNDA BULUNMAMASI ESASA ETKİLİ DEĞİLDİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1591

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 34

“Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde yer alan “…Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz…” düzenlemesinden de idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı anlaşılmaktadır.

 

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup, söz konusu Yönetmelik’in 10’uncu maddesinde “Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.1/H numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz cümlesi eklenmiştir.” hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan söz konusu ek cümle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formuna da (KİK024.1/H) eklenmiş ve yürürlük tarihi 20.10.2020 olarak belirlenmiştir.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunun 14.10.2022 tarih ve 110… sayılı olduğu, Y… Bankası A.Ş. Trabzon şubesi tarafından düzenlendiği, söz konusu geçici teminat mektubu üzerinde “4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin yer almadığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde yer alan ve tüm idareleri bağlayan “her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı”na dair hükmün geçici teminat mektubu standart formuna 20.10.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklendiği, bahse konu değişikliğin mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, bu düzenlemeye konu ibarenin 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan bir amir hüküm olduğu, dolayısıyla anılan ibarenin başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunda bulunmamasının esasa etkili olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”