Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN SÜRESİNİN UZATILMASI HK.

KARAR: EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI BİRİNCİ VEYA İKİNCİ TEKLİF SAHİBİ İLE KABUL ETMELERİ ŞARTIYLA TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİNİN VE GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN SÜRESİ UZATILARAK SÖZLEŞME İMZALANABİLECEĞİ İÇİN İHALENİN TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMESİ UYGUN OLMAZ

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1020

“… yapılan inceleme ve tespitler neticesinde idare tarafından alınan 06.07.2022 tarihli ve 2 sayılı ihale komisyonu kararında ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu görülmekle birlikte, geçici teminat mektuplarının süresinin henüz dolmadığı, kaldı ki, şikayet başvurusu üzerine idarenin teklif geçerlilik süresini 01.11.2022 tarihine kadar uzatmak için tebligat gönderdiği, anılan isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzattığı ve geçerlilik tarihi 31.12.2022 olmak üzere geçici teminat mektubu sunduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla teklif geçerlilik süresinin ve geçici teminat mektubunun süresinin uzatılarak sözleşme imzalanabileceği, ihalenin teklif geçerlilik süresi dolduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin uygun olmayacağı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibinin idare tarafından firmalarına teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik tebligatın yapılmadığı iddiası açısından da; idare tarafından 2’nci ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerden teklif geçerlilik süresi ve geçici teminat süresi uzatılmasının talep edildiği, söz konusu talebin anılan istekliler tarafından kabul edildiği, bu açıdan ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklinin değişmediği, başvuru sahibinin teklifinin de 3’üncü sırada yer aldığı göz önüne alındığında, anılan istekliye teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin idare tarafından yazı gönderilmemesinin esasa etkili olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”