Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI HK.

KARAR: GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ İSTENİLEN YETERLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMADIĞI DURUMDA İSTEKLİYE AİT TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-468

“İhaleye katılan A… T…- E…Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklifin 24.340.373,56 TL olduğu söz konusu teklif dikkate alınmak suretiyle hesaplanan geçici teminat tutarının (24.340.373,56*%3=730.211,21 TL) olması gerektiği, söz konusu istekli tarafından sunulan geçici teminat tutarının (660.000,00 TL) başvuruya konu ihalede istenilen yeterlik kriterlerini karşılamadığı dolayısıyla söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte, anılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetten yüksek olduğu dolayısıyla sınır değer hesabına katılacak bir teklif olmadığı dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilecek düzeltici işlemin esasa etkili olmadığı bu bağlamda usul ekonomisi bakımından da düzeltici işlem yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”