Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ HK.

KARAR: SÜRESİNDE SÖZLEŞME İMZALANMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞVURU SAHİBİNİN GEÇİCİ TEMİNATININ İDARE TARAFINDAN GELİR KAYDEDİLMESİ İŞLEMİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-277

 “… şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının ihale sürecini durdurma ve sözleşmenin imzalanması sürecini erteleme etkisinin olduğu, başvuru sahibine 03.01.2022 tarihinde gönderilen sözleşmeye davet yazısı sonrasında on günlük sözleşme imzalama süresi içerisinde 12.01.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunularak şikâyet sürecinin başlatıldığı, ancak,  idarece söz konusu başvurunun reddedildiğinin 14.01.2021 tarihinde EKAP üzerinden bildirilmesi üzerine on gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmayarak şikâyet süreci tamamlanmadığından itirazen şikâyet başvurusunun sözleşme imzalanmasını durdurma etkisinden bahsedilemeyeceği, ayrıca başvuru sahibince idarenin şikâyete cevabının tebellüğünden itibaren on gün içinde (en son 24.01.2021 tarihinde) Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmayarak bunun yerine ikinci kez idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve sözleşme davet yazısında belirtilen belgelerin idareye sunulmayarak sözleşme imzalama iradesinin gösterilmediği hususları bir arada değerlendirildiğinde, idare tarafından süresinde sözleşme imzalanmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin geçici teminatının 19.01.2022 tarihinde gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”