Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA GENEL AYKIRILIK HALLERİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA YER ALAN GENEL AYKIRILIK HALLERİ VE UYGULANACAK CEZA ORANINA DAİR DÜZENLEMELERİN BİRBİRİ İLE ÇELİŞMESİ İHALENİN İPTALİNİ GEREKTİRİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-442

“İdarece hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının, sözleşme bedelinin on binde 1,00’i olarak belirlendiği, aynı fiilin tekrarı halinde bu oranın % 50 artırımlı uygulanacağı, 16.1.2’de belirtilen aykırılık hallerinde sözleşme bedelinin ilgili maddesinde yer verilen oranlarda ceza kesileceği, cezai işlem uygulanması için ihtar yapılmayacağı, sayılan aykırılık hallerinin 30 defa gerçekleşmesi halinde 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, öte yandan 16.1.3’üncü madde kapsamında herhangi bir aykırılık hali belirlenmediği görülmüştür.

 

Öte yandan genel aykırılık halinde uygulanacak cezanın Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesinde sözleşme bedelinin on binde 1,00’i oranında belirlenmesine karşın anılan Tasarı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan aykırılık hallerinin 4’üncü sırasında “yüklenicinin diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde” sözleşme bedelinin on binde 4,00’ü oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği, ancak zikredilen “diğer herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesi” ifadesinin de genel aykırılık hali olduğu ve ceza oranının on binde 4,00 olarak belirlendiği, bahse konu iki düzenleme birbiri ile çeliştiğinden sözleşmenin uygulanması aşamasında sorun oluşturacağı anlaşıldığından iddia konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”