Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GİZLİLİK İLKESİNİN UYGULANDIĞI İHALE SÜREÇLERİ HK

KARAR: GİZLİLİK İLKESİNİN UYGULANDIĞI İHALE SÜREÇLERİNDE İDDİALARIN SOMUT DELİLLERE DAYANMASI GEREKTİĞİ KURALI GENİŞ YORUMLANMALIDIR.

KARAR NO : 2015/1376

KARAR TARİHİ : 07.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 54

(Danıştay 13. Dairesi)

…Buna göre; gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifli ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup, aksi halde, Kanun’da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği açıktır.

Bu durumda; davacının itirazen şikâyet başvurusunun, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 4. Fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ‘başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kısmen kabulüyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyize konu Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 13.11.2014 tarih ve E:2014/465, K:2014/1474 sayılı kararının; davacının ikinci iddiası bakımından itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptali isteminin reddine yönelik kısmının bozulmasına, dava konusu işlemin davacının ikinci iddiası bakımından itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline oyçokluğuyla; davacının birinci iddiası yerinde olmadığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptali isteminin reddine yönelik kısmının onanmasına…