Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TEKLİF KAPSAMINDA BEYAN EDİLECEĞİNE YÖNELİK BİR DÜZENLEME BULUNMAMASI HALİNDE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-923

“… ihale dokümanı düzenlemeleri gereğince Teknik Şartname’de düzenlenen ve yeterlik değerlendirmesinde esas alınması istenen kriterlerin/belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenmesi gerektiği, bu kısımda düzenleme yapılmaması halinde Teknik Şartname düzenlemeleri esas alınarak yeterlik değerlendirmesi yapılamayacağı, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde de İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağının açıkça düzenlendiği, İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde isteklilerce İdari Şartname’nin 5’inci maddesinde standart formlar arasında sayılan gizlilik sözleşmesinin teklifleri kapsamında beyan edileceğine/sunulacağına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de istenilen koşullara yönelik uygunluk değerlendirmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği, kaldı ki Teknik Şartname’de de yüklenici ile idare arasında ve yüklenici tarafından çalıştırılacak personelin tamamı ile idare arasında Teknik Şartname ekinde yer alan gizlilik sözleşmesinin imzalanacağı şeklinde bir düzenlemenin bulunduğu ve sonuç olarak gizlilik sözleşmesinin teklif kapsamında sunulması gereken bir belge olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”