Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HAKEDİŞİN 30 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ HK.

KARAR: HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ’NİN 42’NCİ MADDESİ UYARINCA, HAKEDİŞİN TAHAKKUKA BAĞLANMASINI TAKİP EDEN 30 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1078

“Yapılan değerlendirmede, … Hizmet İşleri Genel Şartnamesi düzenlemesinin, düzenleyici idari işlem niteliğinde olan bir yönetmelik hükmünün eki olduğundan sözleşmenin tarafları için müzakere edilebilir nitelikte olmayan ve her ikisi için de bağlayıcı hukuki niteliği olan bir kural olduğu anlaşılmaktadır. Bu kural idarenin temel edim yükümlülüğü olan ödeme işleminin şartlarını düzenlemektedir. Bu itibarla, Sözleşme Tasarısı’nın 12.1.1’inci maddesinde yapılan düzenlemenin tahakkuk için mevzuatta öngörülen 30 günlük sürenin değiştirilebileceği ancak ödemeye ilişkin 30 günlük sürenin değiştirilemeyeceği kuralına uygun olduğu anlaşılmakta ise de anılan Sözleşme Tasarı’nın 12.1’inci maddesinde düzenleyici kuralın 30 gün olarak belirttiği ödeme vadesinin 45 gün olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı gibi, ödemeye ilişkin süreler bakımından (45 gün / 30 gün) ihale dokümanı arasında çelişki yarattığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesi uyarınca, hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde 45 gün olarak belirlenmesinin kamu ihale mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu, ayrıca aynı düzenleme içerisinde yer verilen ödemeye ilişkin süreler arasında çelişki bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”