Hakkakul Logo Beyaz

HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN İHALELERE KATILMASI HK.

KARAR: HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN İHALELERE KATILIP KATILAMAMASI İLK DERECE MAHKEMESİNCE VERİLECEK HÜKME GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİDİR

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.II-14

“… Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 26.02.2014 tarihli ve 2014/DK.D-21 sayılı karar uyarınca haklarında kamu davası açılanlara ilişkin olarak kanun koyucu tarafından “yargılama sonu” olarak davanın görüldüğü ilk derece mahkemesince verilecek hükmün kastedildiği, ceza verilmesine hükmolunduğu hallerde, bu hükümle birlikte ilk derece mahkemesince yasaklama kararı da verilerek yasaklama kararının devamının amaçlandığı, hakkında kamu davası açılmasına karar verilenlerin ceza kovuşturması yapılması ve kovuşturma sonunda (Kanunda bu durum “yargılamanın sonu” olarak ifade edilmiştir) ise hükmolunacak cezanın yanı sıra bu fiil veya davranışta bulunanlar ile o işteki ortak veya vekillerinin, idarece konulan geçici yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak üzere bir yılla üç yıl arasında kamu ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla yasaklanmalarının öngörüldüğü, dolayısıyla “kovuşturma sonu” veya “yargılama sonu” ifadeleriyle, ilk derece mahkemesince verilecek hükme kadar olan sürecin kastedildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan tespitler doğrultusunda, İ… B… hakkında İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine fesat karıştırma suçundan açılan davadan 22.01.2015 tarihli kararı ile anılan şahsa ilişkin verilen hükmün Türk Ceza Kanunu’nun 51/1’inci maddesi gereğince ertelendiği, ancak söz konusu hüküm ile birlikte Mahkeme tarafından anılan kişi hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının verilmediği,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 59’uncu maddesi uyarınca taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 58’inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58’ inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacağı, söz konusu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58’inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı belirtilmiş olmakla birlikte somut olayda ilk derece Mahkemesince hükmün verildiği ve yargılama sonunun gerçekleştiği, ayrıca Mahkemelerce verilen (beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da hükmün ertelenmesi vb.) kararların anılan Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi açısından bir farklılık arzetmediği, diğer yandan adı geçen şahsa ilişkin verilen hükmün kesinleşmediği ve Yargıtay’da temyiz aşamasında olduğu dikkate alındığında anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi  uyarınca mesleki faaliyetinden dolayı ihale dışı bırakılmasına da gerek bulunmadığı, bu itibarla mevcut durumda Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 26.02.2014 tarihli ve 2014/DK.D-21 sayılı karar uyarınca haklarında kamu davası açılanların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılıp katılamaması hususunun ilk derece mahkemesince verilecek hükme göre değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında anılan şahıs hakkında iddiaya konu Mahkemede devam etmekte olan bir kamu davası bulunmadığı, 22.01.2015  tarihinde verilen hükmün ertelendiği, ayrıca  ilk derece Mahkemesi tarafından yasaklama kararının alınmadığı ve bu hususa yönelik olarak idare tarafından ihale komisyon kararının ihale yetkilisince onaylanmasından önce İ… B… için EKAP üzerindeki yasaklılık teyit sorgulama sisteminden sorgulamasının da yapıldığı ve sistem üzerinde herhangi bir yasaklılık durumuna rastlanılmadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”