Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HAKLARINDA YASAKLAMA KARARI BULUNAN İSTEKLİLER HK.

KARAR: HAKLARINDA YASAKLAMA KARARI BULUNAN İSTEKLİLER İHALELERE KATILDIĞINDA TEKLİFLERİ REDDEDİLEREK GEÇİCİ TEMİNATLARI GELİR KAYDEDİLİR

KARAR NO : 2022/UY.I-1681

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 11, 17 ve 58

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinde haklarında yasaklama kararı bulunan isteklilerin ihalelere katılamayacakları, katılmaları durumunda tekliflerinin reddedilerek geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, aynı Kanun’un 17’nci maddesinde 11’inci maddede yer alan durumlarda olup ihaleye katılım sağlanmasının yasak fiil ve davranışlar içerisinde sayıldığı, 58’inci maddesinde 17’nci maddede sayılan yasak fiil ve davranışların tespiti halinde, söz konusu fiil ve davranışlarda bulunan istekliler hakkında kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılım yasağı kararının verileceği anlaşılmıştır.

Mevcut durumda, başvuru sahibinin elektronik teklifinin ihale günü olan 18.11.2022 tarihinde EKAP üzerinden sunduğu, aynı tarihte yayımlanan Resmi Gazete’de de başvuru sahibi istekliye ilişkin ihalelere katılmaktan yasaklama kararının yer aldığı anlaşılmıştır.

Mevzuatın yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde, hakkında yasaklama işlemi başlatılan isteklilerin, yasaklama işlemleri Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar geçen ortalama 45 günlük süreç içerisinde yasaklama işlemlerinden haberdar olduğu dikkate alındığında, ihalelere katılmadan önce yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığını günlük olarak takip etme sorumluluğunun ihaleye katılım sağlayan başvuru sahibine ait olduğu ve ihaleye teklif verilmeden önce günlük Resmi Gazete’ye bakılarak yasaklama kararının verilip verilmediğinin tespiti sonrasında ihaleye teklif sunulması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Ayrıca başvuru sahibinin söz konusu ihaleye teklif gönderme tarih ve saatinin “18.11.2022 – 12:22:07” olduğu, 18.11.2022 tarih ve 32017 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı İlanı”nın Elektronik Kamu Alımları Platformu-EKAP’a aktarılma/işlenme tarih ve saatinin aynı gün mesai saati içinde ve saat 10:36 itibari ile oluşturulduğu, ihale tarih ve saatinin “18.11.2022 – 14:00” olduğu, ihaleye teklif gönderme tarih ve saatinin ise “18.11.2022 – 12:22:07” olduğu dolayısıyla başvuru sahibinin söz konusu ihaleye teklif verdiği saat öncesinde isteklinin, teklif mektubunu imzalayan ve tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı “A… Ü…” hakkında yasaklama kararının hem Resmi Gazete’de yayımlandığı hem de söz konusu kararın EKAP sistemine kaydedildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, ihale saatinden önce anılan kişi hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı ve bu kararları izleyerek kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin sicilleri tutmakla görevli Kamu İhale Kurumu tarafından da EKAP sistemine teklif verme saatinden önce yasaklılık siciline işlendiği, dolayısıyla anılan isteklinin teklif/ihale saati öncesinde, teklif mektubunu imzalayan ve tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı “A… Ü…” hakkında Kurum tarafından da kayıt altına alınan yasaklama kararına dair bilgisi bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiası, ihale komisyonunun işlemleri, ilgili Kanun hükümleri ile yukarıda yapılan hukuki tespitler bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin e-teklifini verdiği tarih ile hakkında verilen yasaklama kararının yayımlandığı Resmi Gazete’nin aynı tarihli (18.11.2022) olduğu ve başvuru sahibi isteklinin, teklif mektubunu imzalayan ve tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı “A… Ü…” hakkında yasaklama kararının yasaklılık siciline teklif/ihale saati öncesinde EKAP sistemine işlendiği, söz konusu yayımlanan yasaklılık işleminin tüzel kişiliğin kendisine ve hakim ortağına ilişkin olduğu hususları birlikte dikkate alındığında, anılan durumun ihale komisyonunca Kanun’un 11’inci maddesinin (a) bendi çerçevesinde değerlendirilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un Dördüncü Kısmında belirtilen yasaklama ile ilgili hükümlerin uygulanmaması gerektiği iddiasına ilişin olarak ise, Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurum’un görev ve yetkileri sayılmış olup, söz konusu yasaklama kararının ve karar ile ilgili hükümlerin uygulanmasının Kurum’un görev alanında bulunmadığı, dolayısıyla anılan iddianın görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”