Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANAN İHALE DOKÜMANI HK.

KARAR: İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANAN İHALE DOKÜMANI BELİRSİZ VE ÇELİŞKİLİ İFADELER BARINDIRMAMALIDIR.

KARAR NO : 2015/512

KARAR TARİHİ : 24.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 12

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

Davacı şirketin birinci iddiasına ilişkin olarak;

…Yukarıda yer verilen Şartname düzenlemeleri incelendiğinde, İdari Şartname’de ihtiyaca göre günlük karşılanacak motorin miktarı 1.031.915 Litre olarak belirlenmişken Teknik Şartname’de aynı ihtiyaç miktarının 1.004.515 Litre olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde ise, araçların kullanacağı motorin miktarının toplam 1.004.515 Litre olarak esas alındığı, bu miktarın Teknik Şartname’de yer alan miktarla aynı olduğu, dolayısıyla İdari Şartname ve Teknik Şartname arasında motorin miktarına ilişkin çelişkili düzenlemelerin yer aldığı, bu durumun yukarıda aktarılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin 3. fıkrası hükmüne aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerden, ihale konusu işte farklı niteliklere sahip toplam 21 adet aracın kullanılacağı, bu araçlardan 3’ü için kendi malı olma şartının arandığı, fakat İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25. maddesinde yer alan ‘25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

3- Malzeme   giderleri:

9- 270 Adet Kamyon lastiği 12 R 22,5 asfalt tipi,

10- 72 Adet Kamyon lastiği 8,5 R 17,5 asfalt tipi,

11-12 Adet Panel van araç lastiği 185x65x15 asfalt tipi,

12- 12 Adet Yol Yıkama-Silme Aracı Lastiği 205/75/R14 asfalt tipi…’ düzenlemesinden, malzeme giderleri arasında farklı nitelikte toplam 366 adet lastik sayıldığı, araçların amortismanı, yedek parça giderleri, nakil, montaj-demontaj gibi giderlerine ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı, İdari Şartname’nin diğer kısımlarında ve Teknik Şartname’de araç giderlerine dair herhangi bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla belirsizlik olduğu görülmektedir.

Bu durumda; motorine ilişkin olarak ihale dokümanında çelişkili düzenlemelerin yer aldığı, ayrıca ihale konusu işin yürütümünde önemli paya sahip olan araç giderlerinin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususunda belirsizlik olduğu görülmekte, ihale dokümanında yer alan bahse konu çelişki ve belirsizliklerin isteklilerce sağlıklı teklif oluşturulmasına, eşit muamele ilkesi çerçevesinde teklif verilmesine, tekliflerin karşılaştırılmasına ve değerlendirilmesine engel nitelikte olacağı anlaşıldığından; dava konusu Kurul kararının, davacı şirketin birinci iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davacı şirketin ikinci iddiasına gelince;

… hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplama işlemi için kullanılacak formülde yer alan katsayıların sıfırdan farklı olmasını zorunlu kılacak herhangi bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla idarenin makine ve ekipmanın amortisman giderleri katsayısı için herhangi bir oran belirlememesinin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği, ayrıca isteklilerin teklif fiyatına dahil edecekleri masraflar ile fiyat farkı düzenlemeleri farklı hukuki nitelikler taşımakta ve ihaleye katılım aşamasında isteklilerin olası artışlarını teklif fiyatlarına dahil etmeleri, ihale dokümanında yer verilmesi koşuluyla idarelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında yükleniciye fiyat farkı ödemelerine engel olmayacağı, dolayısıyla İdari Şartname’nin 25 ve 46. maddelerinde yer alan iddia konusu düzenlemelerde çelişki bulunmadığı, sigorta giderleri için fiyat farkı verilmemesinin ise ilgili fiyat farkı kararnamesine uygun olduğu görülmektedir.

Bu durumda; davacı şirketin fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin iddialarının yerinde olmadığı, dolayısıyla dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Davacı şirketin üçüncü iddiasına gelince;

…Söz konusu düzenlemeler incelendiğinde, Teknik Şartname’de, çalıştırılacak personelin hangi personel sınıfında yer aldığına dair düzenlemeye yer verildiği, İdari Şartname’de ise ücret sınıflandırmasına yer verildiği, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, Müdür, Müdür Yardımcısı, Araç Sorumlusu ve Ekipman Sorumlusu’nun hangi ücreti alacağı konusunun net olduğu, ancak Şöför, Ekip Sorumlusu, Vardiya Amiri, Ekip Elemanı, Araç Arkası Personeli ile Cadde ve Sokak Temizlik İşçisi’nin asgari ücretin %30’u mu, yoksa %50’si oranında mı yüksek alacağı hususunda belirsizlik olduğu, bu durumun isteklilerce sağlıklı teklif oluşturulmasına engel teşkil edeceği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının, davacı şirketin üçüncü iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Belirtilen bu durum karşısında; davacı şirketin birinci ve üçüncü iddiaları yönünden tespit edilen hukuka aykırılıkların ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihalenin iptali gerekirken, aksi yönde verilen davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir…