Hakkakul Logo Beyaz

HEM İHALE İLANINDA HEM DE İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN İDARECE DÜZELTME İLANI YAPILMAKSIZIN ZEYİLNAME YAPILMAK SURETİYLE SADECE İDARİ ŞARTNAMEDE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-655

“… Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 Açıklanan nedenlerle, hem İhale İlanı’nda hem de İdari Şartname’de yer alan düzenlemelerin, idarece düzeltme ilanı yapılmaksızın, zeyilname yapılmak suretiyle sadece İdari Şartname’de değiştirilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”