Hakkakul Logo Beyaz

HISIMLIK İLİŞKİSİNİN KAN HISIMLIĞI DEĞİL SIHRİ HISIMLIK OLDUĞU DURUMDA HISIMLIK İLİŞKİSİ TEK BAŞINA BİRLİKTE HAREKET ETMEYE KUVVETLİ KARİNE TEŞKİL ETMEZ

Karar No : 2022/UH.II-1345

Karar Tarihi : 03.11.2022

“Yapılan incelemede, şirket adreslerinin, ortaklarının ve yöneticilerinin aynı olmadığı, aynı IP adresi kullanılmak suretiyle ihale dokümanı indirme ve teklif verme davranışının bulunmadığı, aynı bankanın aynı şubesinden elektronik ortamda alınan geçici teminat mektuplarının birbirini takip eden seri numaralarına, düzenleme saatlerine sahip olmadığı ve aynı kişilerce talep edilmediği ve teslim alınmadığı tespit edilmiştir.

 

Hısımlık ilişkisi yönünden bakıldığında; kişiler arasında sıhri hısımlık olduğu, N…Ltd. Şti.nin yöneticisi ve tek ortağı olan E… B…’nun, E…A.Ş.’nin temsile yetkili yönetim kurulu üyesi olan M… K… B…’nun kardeşinin eşi olduğu, emsal Kurul kararlarında özellikle karı-koca, baba-oğul, kardeş-kardeş şeklinde akrabalık ilişkisi mevcut olan hallerde söz konusu kişilerin aynı adreste ikamet edip etmediği hususunun önem kazandığı, zira aynı evde/adreste ikamet eden farklı şirket sahibi veya temsilcilerinin birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmalarının kuvvetli bir ihtimal olduğu ve bu durumun irade birliği içinde birlikte hareket etmeye kuvvetli karine olarak değerlendirildiği, halbuki incelenen ihale bakımından mevcut hısımlık ilişkisinin kan hısımlığı değil sıhri hısımlık olduğu, idarece 26.09.2022 tarihinde Kırklareli Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yazıda da söz konusu şahısların farklı adreslerde ikamet ettiğinin görüldüğü, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde hısımlık ilişkisinin tek başına, birlikte hareket etmeye kuvvetli karine teşkil edemeyeceği, bu nedenlerle, başvuru sahibi istekli N…Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”